Bažnyčioje tikintiesiems patarnauja kunigas Antanas Saulaitas, SJ