BAŽNYČIA

 SIELOVADOS GRUPĖS

ĮVAIRIOS TARNYSTĖS

KUNIGAI

KITOS GRUPĖS

 

MŪSŲ BAŽNYČIOS MISIJA

Uždegti žmones tikėjimu

 

MŪSŲ VIZIJA

Bažnyčia – susitikti, augti ir veikti didesnei Dievo garbei

 

PAGRINDINIS MŪSŲ TIKSLAS

 Mes esame tikėjimo, dėkojimo ir laiminimo bendruomenė. Nesame parapija, bet siekiame padėti Katalikų Bažnyčiai pasiekti daugiau žmonių ir sustiprinti jų tikėjimą neribota Dievo meilės galia Jėzuje Kristuje, kuris drąsina kiekvieną žmogų atskleisti savo potencialą, padeda įveikti kliūtis ir skatina kurti laimingą, sveiką bei prasmingą gyvenimą.

Pasinaudodami kitų sukaupta patirtimi ir šiuolaikinėmis priemonėmis, mes norime sukurti didelę ir augančią bendruomenę, kuri trauktų visus laimingus ir nelaimingus, sveikus ir sergančius, tikinčius ir abejojančius, džiugius ir nusivylusius, turtingus ir stokojančius, tvirtus ir kenčiančius, stiprius ir išsekusius, sėkmingus ir vargstančius žmones.

Bendruomenė siekia tarnauti tiems, kurie susiduria su problemomis šeimoje, santykiuose, sveikatoje, darbe, kurie neteko mylimo žmogaus, kurie ieško savo kelio, darbo arba draugo. Bendruomenė nori mokyti žmones melstis ir tarnauti, dalintis savo talentais ir energija, siekti savo tikslų ir svajonių, atskleisti savo lyderystės potencialą ir panaudoti jį „didesnei Dievo garbei /Šv. Ignacas Lojola/“. Bendruomenė siekia būti uždegančio šlovinimo, praktinio mokymo ir drąsinančios maldos vieta, kurioje žmonės pasisemtų stiprybės, džiaugsmo, ramybės, išminties kiekvienai savaitei. Joje jie dar labiau pastebėtų, kad jie jau yra labai palaiminti. Joje jie mokytųsi „atrasti Dievą visuose dalykuose. /Šv. Ignacas Lojola/“.

Joje jie atrastų įkvėpimą laiminti kitus savo meile, tikėjimu, turtu, talentais, laiku, ramybe ir džiaugsmu. Joje visi nuolat ieškotų naujų šiuolaikinių efektyvių sielovados formų. Joje susitiktų tradicinio krikščioniškojo tikėjimo galia ir postmodernaus pasaulio žmogaus poreikiai. Joje visi būtų „liepsna įžiebianti ugnį pasaulyje /Jėzuitų Generalinė Kongregacija 35, Roma/“.

 

BAŽNYČIOS NARIAI IR BIČIULIAI

 

Prisijungti prie mūsų bendruomenės veiklos galite trimis būdais.

Jūs galite tapti mūsų bažnyčios bičiuliu. Mūsų bičiuliai meldžiasi kartu su mumis kiekvieną sekmadienį 9.00, 10.30 ir 12.00 val. šv. Mišių metu. Jie bent vienerius metus šlovina Viešpatį mūsų bendruomenės šventovėje. Jūs galite taip pat melstis už mus asmeniškai savo bažnyčioje arba mieste. Jūsų malda mus palaiko. Mes meldžiamės už jus. Tai svarbi jūsų tarnystė mums ir tiems, kuriems mes patarnaujame. Taip pat jūs galite paliesti tuos, kurių mes niekada nepaliesime. Savo šeimoje, darbo vietoje, mieste jūs galite dalinti savo šypseną, padrąsinimą, ramybę ir tikėjimą. Jūs galite pakviesti daugiau žmonių prisijungti prie mūsų. Būkite Gerosios Naujienos nešėjais savo aplinkoje. Mūsų bičiuliai buriasi į SIELOVADOS GRUPES ir KITAS GRUPE.

 

Jūs galite tapti mūsų bažnyčios nariu prisijungdami prie mūsų veiklos. Mūsų bažnyčios nariai bent vienerius metus dalyvauja mūsų bendruomenės veikloje (skiria po 4 valandas per savaitę tarnavimo darbams). Tai – giedojimas arba grojimas bažnyčios chore arba šlovinimo grupėje, įvairūs patarnavimai sekmadienio pamaldų metu, maldos tarnystė, bažnyčios švenčių ir šlovinimo vakarų rengimas, maldos grupių kūrimas, įvairių kursų ir paskaitų organizavimas, budėjimas renginių metu, piligriminių kelionių ir bendruomenės dienų organizavimas, interneto svetainės tobulinimas ir daugelis kitų galimybių pasidalinti savo laiku, talentais ir jėgomis su bendruomene. Jūs galite tarnauti ir nešti gerumą į kitų gyvenimus. Jūs galite skirti laiko, talentų, energijos ir laiminti kitus mūsų bažnyčioje. Dalyvaudami mūsų veikloje jūs paliečiate dar daugiau žmonių. Kartu galime padaryti teigiamą įtaką pasauliui. Dievas tikrai apdovanoja tuos, kurie sėja gerumą į kitų gyvenimus. Jis tikrai parodys savo gerumą naujais netikėtais būdais jūsų gyvenime. Daugiau apie galimybes prisijungti prie mūsų galite rasti mūsų interneto svetainės skyrelyje ĮVAIRIOS TARNYSTĖS.

 

Jūs galite tapti mūsų bažnyčios nariu, paremdami ją savo dešimtine auka (10 procentų savo metinių pajamų prieš mokesčius) už praėjusius metus. Pavyzdžiui, aš gavau už vadovavimą ir kitus patarnavimus virš 12000 Eurų per 2015 metus. 2016 metų pradžioje paaukojau bažnyčiai 15 procentų savo pajamų - daugiau negu 1800 Eurų. Panašiai daro visi mūsų bendruomenės nariai, nes jie žino, kad 10 procentų pajamų (prieš visus valstybės mokesčius) priklauso Dievui. Būtų neteisinga išleisti tą pajamų dalį kitiems svarbiems tikslams. Kiekvieną mėnesį mūsų nariai aukoja bažnyčiai ne tai, kas lieka po įvairių išlaidų, bet sąmoningai atiduoda „tai, kas valstybės, valstybei, o kas Dievo – Dievui /Mt 22, 21/“. Per metus vienas bažnyčios narys paaukoja apie 600 EUR. Tai labai svarbi investicija į savo ateitį ir kitų gyvenimus. Tai leidžia mums pasiekti daugiau žmonių pasaulyje, už bažnyčios ribų. Jūs galite padėti mums nešti Gerąją Vilties naujieną pasauliui. Jūs galite padaryti teigiamą įtaką pasauliui, remdami mūsų bendruomenės veiklą. Daugiau apie aukojimą ir paramą galite rasti mūsų interneto svetainės skyrelyje AUKOJIMAS. 

 

Kodėl svarbu tapti aktyviu bažnyčios nariu? 

Labai svarbu priklausyti tikinčiųjų bendruomenei, kurioje jūs garbinate Dievą, bendraujate, tarnaujate, aukojate, mokotės ir augate savo tikėjime. Šventasis Raštas sako: „Pasodinti VIEŠPATIES Namuose, jie žaliuoja mūsų Dievo kiemuose. Ir žiloje senatvėje jie neša vaisių, – visada jie sodrūs ir sultingi /Ps 92, 14-15/.“ Paprastai krikščionys švenčia Viešpaties dieną, savo Santuoką, Krikštą, kitas savo tikėjimo šventes savo parapijos bažnyčioje. Tačiau dalis iš jų nusprendžia tapti aktyviais mūsų bažnyčios nariais arba rėmėjais ir švęsti svarbiausius savo gyvenimo įvykius mūsų bažnyčioje. Mes mielai priimame naujus narius į šv. Kazimiero bendruomenę.

 

Jei jaučiate Dievo įkvėpimą prisijungti prie mūsų bažnyčios ir tapti jos nariu arba rėmėju, užeikite pas mane sekmadienį po 12 val. šv. Mišių ir mes sutarsime dėl pirmojo pokalbio. Jūs esate palaiminti. Dėkojame, kad meldžiatės, aukojate ir tarnaujate. Jūsų laukia dar daug nuostabių dalykų. 

Kun. Rytis

2016 04 09