AUKOJIMAS

 

Dėkoju, kad su jūsų finansinė parama mums pernai pavyko pasiekti daugiau žmonių negu anksčiau. Tikiu, kad jūsų auka bažnyčiai padės mums padaryti teigiamą įtaką mūsų miestui ir šaliai bei nuveikti didesnių dalykų Dievo garbei 2016 metais.

 

Dėkoju, kad bendradarbiaujate su mumis. Esu įsitikinęs, kad Dievas toliau ves mus ir suteiks visa tai, ko mums reikia mūsų sielovadoje, jūsų veikloje, jūsų šeimoje, nes mes visi tarnaujame jam.

 

Per mūsų bažnyčios pamaldas, šventinius renginius ir interneto svetainę kasdien nešame VILTĮ pasauliui. Viltis nėra sukuriama. Ji nėra tik paprastas troškimas. Ji nėra tik netikra svajonė apie geresnius dalykus. Tikra, stipri, Dievo dovanota VILTIS yra aktyvus laukimas ir tikėjimas jo gerumu bei gražia ateitimi.

Laiške kolosiečiams apaštalas Paulius sako:

 

„Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse – garbės viltis /Kol 1, 27/“. Dievas šiandien dovanoja mums viltį ateičiai.

 

Aš ir Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia tikime, kad mes galime dar veiksmingiau ir plačiau dalinti Dievo VILTĮ. Mes galime atrasti naujų kelių, naujų priemonių ir naujų vietų šiai tarnystei. Su jūsų parama, mes galime sukurti visa tai. Be jūsų paramos mes negalime atlikti viso to, kam Dievas pašaukė mus.

 

Tikrai Viešpats nuveikė didelių darbų mūsų gyvenime ir per mus kitų gyvenime. Mes kartu su jūsų pagalba toliau galime kartoti pasauliui: „Dievas myli jus. Jis rūpinasi jūsų gerove. Jo malonė padeda jums kurti patį laimingiausią gyvenimą“.

 

Kaip paaukoti Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai?

 

Paaukoti bažnyčiai pagal Viešpaties įkvėpimą galite penkiais būdais:

  • įmesti pinigus į dėžutę AUKOS BAŽNYČIAI prie bažnyčios įėjimo,

  • įdėti pinigus į aukų krepšelį sekmadienio šv. Mišių metu,

  • įteikti pinigus asmeniškai kunigui po šv. Mišių,

  • paskirti savo 2 proc. fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį bažnyčiai per www.vmi.lt

  • atlikti banko pavedimą į bažnyčios sąskaitą LT087044060000458376 (Juridinio asmens pavadinimas - Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia, Juridinio asmens kodas 291310320).

 

Jei turite klausimų arba norite sudaryti paramos sutartį su Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia, parašykite el. paštu kazimierobaznycia@gmail.com

 

Kam skiriamos visos aukos, kurias surenka mūsų bažnyčia?

 

Visos mūsų bažnyčios aukos skiriamos jos ūkio ir sielovados darbams. Bažnyčios nariai paaukojo virš 30000 Eurų per 2015 metus sekmadienio rinkliavų metu. Bažnyčios rėmėjai paaukojo dar apie 20000 Eurų. Šilumos ir elektros energijos mokesčiams, ūkio reikmėms bei darbuotojų išlaikymui išleidome apie 40000 Eurų per metus. 2017 metais planuojame atnaujinti bažnyčios prieangio grindis. Tam reikės apie 8000 Eurų. Planuojame pakeisti dalį elektros instaliacijos. Tam reikės apie 5000 Eurų. Nauja bažnyčios lauko skelbimų lenta kainuos apie 3000 Eurų. Planuojame sukurti naują interneto svetainę, kuri kainuos 2000 EUR. Planuojame įsigyti naują klavišinį instrumentą ir muzikos garso aparatūros dalį. Taip pat planuojame kurti naują sekmadienio šlovinimo grupę, šlovinimo muzikos akademiją, sielovados savanorių ugdymo grupę.

 

Mūsų bažnyčios tikslas – panaudoti visas savo jėgas, talentus ir lėšas tam, kad dar daugiau žmonių patirtų neribotą Dievo meilės galią savo gyvenime. Siekiame padaryti visa tai, ką galime, tam, kad Dievo Karalystė taptų dar labiau matoma mūsų mieste ir šalyje. Tikiu, kad kartu galime dar labiau parodyti savo krikščioniškąjį tikėjimą ir dar veiksmingiau skelbti Gerąją Naujieną pasauliui. Kai sėjate gerumą į kitų gyvenimą, Viešpats pagausina jūsų darbų vaisius. Prisiminkite, kad jis visada ištikimas jums.

 

Ką Šventasis Raštas sako apie aukojimą bažnyčiai?

 

Dievas nori, kad žmogus augtų, stiprėtų ir klestėtų savo santykiuose, sveikatoje ir veikloje. Jis nori, kad visi mūsų darbai būtų sėkmingi. Jis moko mus, veda mus ir darbuojasi mūsų gerovei.

 

Jis visa sukūrė vien tam, kad gyventų. Visi sutvėrimai skirti vien gerovei. /Išm 1, 14/

 

Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. /2 Kor, 8, 9/

 

Tam, kad priimtume jo materialinę gerovę ir dvasinę ramybę, turime atlikti savo darbo dalį. Turime gyventi pagal jo mokymą. Biblijos Senasis Testamentas moko, kad dešimtinės (10 procentų savo pajamų prieš valstybės mokesčius) aukojimas Dievo namams yra ne tik parama jo darbams, bet ir laimingo, sveiko, turtingo, ramaus bei švento gyvenimo principas.

 

„Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano Namuose, ir taip mane išmėginkite, – sako Galybių Viešpats. – Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu visokeriopa palaima /Mal 3, 10/.“

 

Kuo labiau dalinamės savo pinigais su kitais, tuo greičiau didėja mūsų pajamos. Kuo daugiau aukojame bažnyčiai, tuo daugiau materialinių ir dvasinių turtų gauname. Jėzus mums primena, kad materialinė gerovė, stipri sveikata, laimingi santykiai, profesinė sėkmė priklauso nuo mūsų aukojimo.

 

Duokite ir jums bus duota. /Lk 6, 38/“

 

Bažnyčia moko, kad šv. Mišių metu vyksta stebuklingi mainai. Kai jų metu aukojame Dievui dalį savo materialinių turtų kartu su duona ir vynu, mes iš jo gauname daug daugiau, negu mes duodame jam.

 

„Viešpatie, aukodami tai, ką esi mums davęs, mes gauname tave patį, tad priimk mūsų atnašas, kuriomis vyksta tie garbingi mainai /Romos Mišiolas, XX-osios eilinės savaitės atnašų malda/“.

 

Apaštalas Paulius moko, kad mes atveriame savo gyvenimo duris gausiems Dievo turtams, kai daliname kitiems tai, ką iš jo gavome.

 

„Argi ne taip: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas,

nes Dievas myli linksmą davėją.

O Dievas gali jus apipilti gausiomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta:

‚Jis pažėrė, padalijo vargdieniams; jo teisumas amžiais išlieka.‘

Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos,

padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams.

Jūs tapsite visokeriopai pasiturintys ir galėsite būti dosnūs, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui.

/2 Kor 9, 6-11/“

 

Senasis Testamentas mokė Dievo tautą šlovinti jį ir aukoti dešimtinę jo namams. Naujasis Testamentas sako, kad Dievas atidavė žmogui tai, ką turėjo brangiausia – savo Sūnų Jėzų Kristų, kuris savo mirtimi nuvalė visas jo nuodėmes, o savo prisikėlimu padovanojo jam amžinąjį gyvenimą. Krikščionis su džiaugsmu atneša dešimtinę arba didesnę auką savo bendruomenei, dėkodamas Dievui už šia neįkainojamą dovaną.

 

Dešimtinė auka yra:

 

  • mano padėka Dievui už gyvybę, sveikatą, ramybę, šeimą, talentus, pasiekimus, turtus, galimybes darbuotis pagal pašaukimą ir už kitas gausias jo materialines bei dvasines dovanas;

  • mano investicija į savo ateitį ir mano tikėjimo išraiška;

  • mano parama bažnyčiai, kuri siekia, kad šis pastatas būtų gražus, kad pamaldos dar labiau paliestų, džiugintų ir ramintų kiekvieno širdį, kad visi žmonės norėtų čia vėl ateiti, kad dar daugiau vargstančių, nusivylusių, vienišų, sergančių ir nelaimingų žmonių čia atrastų savo sieloms atgaivą.

 

Krikščionis žino, kad 10 procentų jo pajamų (prieš visus valstybės mokesčius) priklauso Dievui. Gavę mėnesio atlyginimą, jie atiduoda dalį valstybės mokesčiams, kitą dalį savo bažnyčios bendruomenei. Būtų neteisinga išleisti tą pajamų dalį kitiems svarbiems tikslams. Kiekvieną mėnesį Kristaus sekėjas ir mokinys aukoja bažnyčiai ne tai, kas lieka po įvairių išlaidų, bet sąmoningai atiduoda tai, kas priklauso Dievui ir jo Karalystės kūrimo darbams.

 

Visos žemės dešimtinės, ar tai būtų javų iš dirvos, ar medžių vaisių, priklauso VIEŠPAČIUI. Jos yra šventos VIEŠPAČIUI. /Kun 27, 30/

 

„Atiduokite tai, kas valstybės, valstybei, o kas Dievo – Dievui /Mt 22, 21/.“

 

Kviečiame tapti mūsų bažnyčios nariu ir kartu su mumis dalinti besąlygišką Dievo meilę ir neribotą viltį pasauliui. Kartu galime eiti už bažnyčios sienų ir pasiekti daugiau žmonių naujose vietose. Kartu galime paliesti milijonus širdžių ir papasakoti apie Dievo nuostabius darbus, kuriuos jis daro šiandien pasaulyje.

 

Bažnyčios nariu galite tapti paskirdami dalį savo laiko arba dalį savo finansų mūsų sielovados veiklai.

Jei nuspręsite paskirti savo dešimtinę auką arba paramą Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčiai ir tapti mūsų bažnyčios nariais arba rėmėjais, užeikite pas mane po sekmadienio 12 val. šv. Mišių arba parašykite man el. paštu.

 

Uždekime pasaulį tikėjimu! Telaimina jus Dievas, kai aukojate!

 

Kun. Rytis Gurkšnys SJ

Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios rektorius

kazimierobaznycia@gmail.com

2016 03 03